image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
Novinky v Účtovných programoch - Univerzálny systém Vytlačiť

 

Verzia 8.1                                                                    


Jednoduché účtovníctvo

Ročn˜ý vý˜kaz
-----------

V menu V˜ýstupy-Ročn˜ý vý˜kaz - bol najnovší vzor vý˜kazu pre rok 2013 doplnený˜ o export do formátu XML pre spracovanie elektronicky Finančn˜ým riaditeľstvom. K tomu je možné‚ použiť funkciu E-Export-Export podľa parametrov vý˜kazu. XML formát je potrebné‚ nastaviť v parametroch vý˜kazu [P] - formát vý˜kazu. Pokiaľ zadáte formát EXPORVYK.005 a následne urobíte E-export a Export podľa parametrov vý˜kazu, vytvorí sa Vý˜kaz o príjmoch a vý˜davkoch vo formáte XML pre daňovú správu. Pri nastavení EXPORVYK.006 sa vytvorý V˜ýkaz o majetku a záväzkoch.

Pre správne fungovanie je potrebné, aby bola nastavená štruktúra vý˜kazu pre rok 2013. Pokiaľ nemáte istotu, že je nainštalovaný˜ aktuálny vzor, môžete nov˜ý vzor načítať Ctrl+I a vybrať vzor VYKAZJU.005.

 

Prijaté faktúry:

Príkazy na úhradu
-----------------

Modul Príkazy na úhradu bol rozšírený˜ o funkcie dovoľujúce realizovať SEPA platby. Ich používanie je možné‚ zapnúť v menu Iné-Parametre-Typ platobn˜ých súborov: SEPA. Pre správne používanie je potrebné vyplniť IBAN a BIC v špeciálne funkcie-Identifikácia. Pri zapnutom SEPA sa v príkazoch na úhradu miesto čísla účtu a kódu banky používa IBAN a BIC. IBAN a BIC je možné zadávať v Adresári
zákazníkov, hlavičke faktúry, alebo priamo v platbe príkazu. V položke príkazu je ƒďalej možné zadávať:

Rozšírený˜ popis - 2x35 znakov pre Názov účtu príjemcu

Správa pre príjemcu (Avízo) - 2x35 znakov

Pri používaní funkcie H-homebanking sa naviac zadáva Názov platiteľa 70 znakov. Homebanking dovoľuje dva typy exportov do XML, 1.SEPA - hromadné platby, ktorý˜ vyhovuje väčšine bánk, alebo 2.SEPA - jednotlivé príkazy pre banky, ktoré vyžadujú každú platbu ako jeden príkaz. Funkciou T-tlač je možné‚ vytlačiť všeobecné príkazy na úhradu prípadne zoznam platieb príkazu.

Dodávané sú formuláre:

 príkazy s názvom príjemcu a informáciou pre príjemcu

 PRIKAZJD.011 - jednotliv˜ý príkaz

 PRIKAZHR.011 - hromadný˜ príkaz

 príkazy bez doplňujúcich údajov príjemcu

 PRIKAZJD.015 - jednotliv˜ý príkaz

 PRIKAZHR.015 - hromadn˜ý príkaz

 zoznam platieb

 SEZNPRIK.003 - základné údaje

 SEZNPRIK.004 - naviac s doplňujúcim popisom platieb

Používané formuláre sa nastavujú v menu Tlač-Doklady-Príkazy a zoznam SEPA.

 

Verzia 7.5


Daň z pridanej hodnoty

V rámci priznania k DPH je doplnená nová funkcia [Ctrl+V]  - výpis postupu výpočtu. Funkcia zobrazí na monitor postup výpočtu jednotlivých riadkov priznania. Hodnoty riadkov môžu byť vypočítané súčtom dokladov z Knihy daňových dokladov (ďalej len KDD), alebo sa rátajú z riadkov priznania, čo sú celkové súčty ako napr. Vlastná daňová povinnosť. Vo výpise sa tak u riadkov objavuje buď zoznam dokladov z KDD, alebo zoznam riadkov z priznania. Zobrazený výpis je možné Ctrl+T odoslať na tlačiareň. Čiastky vo výpise zodpovedajú aktuálnemu stavu KDD a nemusia zodpovedať hodnotám v priznaní, pokiaľ došlo ku zmene dokladov v KDD po výpočte priznania. Kontrolu čiastok oproti KDD môžete urobiť funkciou Ctrl+K.

Súhrnný výkaz k DPH

Podobne ako u priznania je tiež vo výkaze funkcia Ctrl+V podrobný výpis výpočtu. Výpis ukazuje, ktoré doklady z KDD sú do jednotlivých riadkov spočítané. Čiastky zodpovedajú aktuálnemu stavu KDD a nemusia zodpovedať hodnotám vo výkaze, ak
boli zmenené doklady v KDD po výpočte výkazu.
Novou funkciou Ctrl+K je možné zistiť rozdiely voči dokladom v KDD. Kontrola vypíše, ktoré riadky výkazu sa nenachádzajú v aktuálnom výpočte podľa KDD a naopak.

 

Vydané faktúry:


Na faktúrach v zahraničnej mene, čo sú faktúry typu Europská únia alebo Tuzemská, je možné voliteľne tlačiť kurz faktúry. Tlač sa nastavuje v menu Iné-Parametre-Tlač faktúry-Tlač kurzu zahraničnej meny.


Maloobchod: 

Archív dokladov - umožňuje prezeranie a tlač skôr vystavených dokladov. Do archívu sa dostanete klávesou [F10] cez menu z predaja. Ukladanie dokladov je možné zapnúť alebo vypnúť klávesami [Ctrl+P] v archíve. Doklad môžete zobraziť [Enter] alebo vytlačiť [T] na tlačiareň pokladničných dokladov. Hľadanie dokladu v archíve je možné podľa čísla dokladu, dátumu, času a čiastky. Hromadné rušenie dokladov [Ctrl+F3], ktoré je chránené heslom správca programu, ponúka rušenie od začiatku archívu po zvolený doklad vrátane, rušenie všetkých dokladov okrem určeného počtu posledných dokladov, alebo zrušiť interval dokladov podľa čísla.

Podpora nového fiškálneho modulu PegasFM-06, ktorý spĺňa požiadavky nového zákona č.289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Prepojenie na tento modul prináša nové funkcie:

1. intervalová uzávierka - súhrnný alebo podrobný výpis uzávierok podľa ich čísla alebo dátumu. Funkciu spustíte z predaja F10 menu-Uzávierky.
2. vklad a výber hotovosti - doklad o vklade a výbere hotovosti je možné vytvoriť z predaja F10 menu-Evidencia hotovosti a T-tlač na fiškálny modul
3. kópia posledného dokladu - v režime predaja pri zápise položiek je možné použiť klávesu K pre tlač kópie posledného vystaveného dokladu
4. tlač kópie dokladu - z archívu dokladov je možné T-tlač vytlačiť kópiu starších dokladov

 

Sklad, Reštaurácia: 


Tieto moduly taktiež umožňujú napojenie na fiškálny modul PegasFM-06, ale nepodporujú funkcie 3. a 4. kópie dokladov.

Sklad, Maloobchod:

V týchto moduloch je možné používať až tri rôzne sadzby DPH na jednom doklade. Základné sadzby nastavené v Špeciálne funkcie-Konfigurácia-Parametre účtovníctva môžu byť 10,19% a program dovolí zadať do skladových karát aj sadzbu 6%. Karty
predané zo skladu pri použití formátu výdajky VYDEJKA.003, alebo predané v maloobchode tak môžu mať sadzby 19, 10, 6.
Verzia 7.3
 • priznanie DPH platné od 1.1.2010 s exportom v elektronickej podobe, predvyplnené daňové skupiny a doplnený zoznam daňových skupín v nadväznosti na priznanie;

 • nový vzor súhrnného výkazu k DPH s mesačným vykazovaním a zahrnutím služieb v inom členskom štáte, tiež export hlásenia v elektronickej podobe; doplnenie nového kódu pre vykazovanie služieb v inom členskom štáte.
 • Výkazy
 • Počet možných výkazov v zozname bol rozšírený z 99 na 999. Nové výkazy je možné načítať funkciou Ctrl+I v zozname výkazov v menu Modifikácie-Výkazy-Súvaha, výsledovka..., alebo Vám program ponúkne ich nainštalovanie pri prvom spustení po aktualizácii programu v menu Výstupy-Výkazy-Súvaha, výsledovka. Je možné inštalovať iba výkazy pre určitý typ organizácie. Pre podnikateľov, alebo rozpočtové organizácie. Inštalujú sa iba novšie vzory výkazov, ako tie, ktoré sú v zozname výkazov. Je preto možné pre väčšiu prehľadnosť zoznamu, staré nepotrebné výkazy vymazať a pri ďalšej inštalácii výkazov sa už nedoplnia.

  v menu Modifikácie-Výkazy-Súvaha, výsledovka...- je možné použiť pridávanie jednotlivých výkazov, ktoré bolo zjednodušené tak, že stačí Medzerníkom spustiť funkciu Pridanie, vybrať typ organizácie a vzor výkazu.

  Ďalšie nové možnosti sú vo výpočtoch výkazov vo funkciach [Ctrl+V],[Ctrl+H]. Pokiaľ potrebujete rátať výkaz na hodnoty, kde dochádza k zaokrúhleniu čiastok, môžete si po novom zvoliť zaokrúhlenie až po výpočte výkazu. Spôsob zaokrúhlenia
  sa nastavuje vo výbere, kde sa určuje, v akých čiastkach sa bude výkaz rátať.
  Ak je "Zaokrúhliť až po výpočte" vypnuté, prebieha najprv výpočet riadkov na úrovni 0, ktoré získavajú hodnoty z denníka, a tieto hodnoty sa okamžite zaokrúhlujú na zvolenú čiastku napt. tisíce. Riadky s vyššou úrovňou potom sčítajú hodnoty z týchto už zaokrúhlených riadkov. V prípade, že je "Zaokrúhliť až po výpočte" zapnuté, vykonajú sa všetky výpočty čo najpresnejšie, teda
  na centy, a až tieto hodnoty sa zaokrúhlia napr. na tisíce. Prvý spôsob má tu výhodu, že súčtové riadky zodpovedajú súčtom hodnôt riadkov nižších úrovní, ale nevýhodu, že vplyvom zaokrúhlenia môže dôsť k rozdielu medzi výsledkom hospodárenia v súvahe a výkaze zisku a strát. Druhý spôsob zaisťuje rovnakú hodnotu výsledku hospodárenia, ale súčtové riadky nemusia zodpovedať súčtu riadkov s nižší úrovňou.

  Pokiaľ používate strediská a potrebujete robiť výpočet výkazov len pre určité strediská, je po novom možné obmedziť výpočty [Ctrl+V],[Ctrl+H] nielen na rozsah stredísk od-do, ale aj podľa zoznamu označených stredísk. Vo výpočtových funkciach je možné použiť buď obmedzenie Stredisko od-do, alebo použiť položku Strediska[X], ktorú je možné nastaviť Medzerníkom na hodnoty Označené, Neoznačené. Po potvrdení takto nastavenej položky sa objaví zoznam stredísk, kde je možné Medzerníkom zmeniť označenie stredísk. Takto je možné jednoducho použiť napr. u príspevkových organizácií výpočet [Ctrl+V] pre hlavnú činnosť s označenými strediskami a výpočet [Ctrl+H] pro hospodársku činnosť s neoznačenými strediskami.


Verzia 7.2


Výkazy

 • Výkazy Súvaha 2009 a Výkaz ziskov a strát 2009 boli doplnené o nový typ exportu do formátu XML pre Daňovú správu SR. V týchto výkazoch je teda možné použiť funkciu Ctrl+E export a zvoliť Export XML pre daňovú správu.
 • Pre rok 2009 sú aktualizované výkazy pre podnikateľov v anglickom a nemeckom jazyku.
 • Nové výkazy je možné načítať funkciou Ctrl+I v zozname výkazov v menu Modifikácie-Výkazy-Súvaha, výsledovka...


Modul Faktúry prijaté

 • Do modulov Podvojného, Jednoduchého účtovníctva a Fakturácie boli doplnené tlačové formuláre príkazov na úhradu:
  UniCredit Bank Slovakia a.s.
  PRIKAZJD.004 - jednoduchý príkaz
  PRIKAZHR.004 - hromadný príkaz
  všeobecné príkazy s aktualizovanými výrazy
  PRIKAZJD.005 - jednoduchý príkaz
  PRIKAZHR.005 - hromadný príkaz
  nové vzory je možné nastaviť v menu Tlač-Doklady


Zálohovánie a obnova údajov

 • Pre vyššiu bezpečnosť údajov boli rozšírené a zdokonalené funkcie zálohovania a obnovy údajov.
 • Pri zálohovaní údajov na pevný disk je pre uľahčenie zadania cesty pre uloženie zálohy možné využiť pomocnú funkciu [F2]-výber cesty. Funkcia umožňuje precházať zoznam adresárov na disku a [Ctrl+Enter] vybrať adresár a tým vložiť cestu.
 • Vo funkcii Zálohovanie údajov-Záloha firemných údajov- je po novom možné zálohovať údaje vybraných firiem na pevný disk. Umožňuje to vytvoriť si zoznam firiem, ktorý sa uchováva i po ukončení programu, takže je možné pravidelne zálohovať aktuálne rozpracované firmy.
 • Funkcia Obnova údajov do pôvodného podadresára bola rozšírená o možnosť obnovy viac firiem z pevného disku.
 • Do funkcie Import údajov do aktuálneho podadresára je pridaná možnosť importu údajov z vybranej zálohy.
 • Nová funkcioa je automatické zálohovanie, ktoré umožňuje jednoducho a rýchlo zálohovať údajov pri ukončení programu, alebo pred akciami, ktoré menia väčšie množstvo údajov a preto by mohlo dôjsť pri nechcenom spustení, alebo technickej poruche ku strate údajov.
 • Kontrola pravidelného zálohovánia - v Špeciálnych funkciách - Konfigurácia - Správca programu - Nastavenie zálohovania je možné zapnúť funkciu upozorňovanie na zálohovanie.
 • Aktualizácia zoznamu rokov(firiem) - táto funkcia sa týka iba multiverzií programov, kde je možné spracovávať viac rokov(firiem) naraz.

 Verzia 7.1

 • Nový VZOR priznania k DPH platný od 1.4.2009 označený DanSku2009.
  Ide o priznanie vzor DPH01-2009

 • Nový formulár výkazu DPH platný od 1.4.2009 označený DPH.014.

 • Súhrný výkaz DPH označený SVDPH.002 plus súhrný výkaz DPH v XML formáte, ktorý pripraví dáta na import údajov do formulára nachádzajúceho sa na stránke www.drsr.sk v sekcii "Vyplnenie tlačív na internete".

 • Možnosť doplnenia zoznamu daňových skupín podľa návrhu.

 • Výstupná zostava potvrdenie o podaní daňového priznania k DPH - parametre priznania DPH (CTRL+P) sa zmení "formát priznania" na DPH.14P a cez funkciu tlač priznania vytlačí potvrdenie.

 • V pomocných zoznamoch, ktoré sú dostupné po stlačení F2 v hlavičke faktúry (zoznam daňových skupín, formy úhrady, spôsoby dopravy), alebo zoznam skupín kariet na skladovej karte, sú doplnenné funkcie pre lepšie usporiadanie položiek Ctrl+Ins vloženie novej položky pred aktuálnu Ctrl+šípka nahor/dole - presun položky v zozname požadovaným smerom.Účtovníctvo

 • Pre rok 2009 sú aktualizované výkazy pre podnikateľov:
  Súvaha 2009 - tlačový formulár VYKAZPU.031
  Výkaz ziskov a strát 2009 - tlačový formulár VYKAZPU.032
  Cash flow 2009 priama metóda - tlačový formulár VYKAZPU.029
  Cash flow 2009 nepriama metóda - tlačový formulár VYKAZPU.030

  Nové výkazy je možné načítať funkciu Ctrl+I v zozname výkazov v menu Modifikácia


Spustenie programu

Pre rozšírenie možností použitia programu i v prostrediach, kde nie je možné zistiť názov pracovnej stanice, bola doplnená možnosť spúšťať MRP univerzálny systém s parametrom, ktorý určí názov stanice nezávisle na operačnom systéme.
Spúšťací dávkový súbor \MRP\U.BAT je možné spustiť s dvoma parametrami, kde prvý je názov operačného systému a druhý názov pracovnej stanice. Názov operačné systému môže byť DOS, Windows95, Windows98, WindowsME, WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, WindowsVista. Názov stanice by mal mať maximálne 8 znakov a nemal by obsahovať znaky, ktoré by bránili správnemu vytvoreniu súboru s týmto názvom.
Nemali by teda byť použité znaky ako medzera, bodka, čiarka apod. Príkazový riadok pre spustenie by teda mohol vyzerať: C:\MRP\U.BAT WindowsXP Stanica1.
Verzia 7.0

 • Prevod dát na Euro menu

 • Nové formuláre:
  FAZAHMEN.901 - faktúra v cudzej mene mene s rozpisom DPH v cudzej mene
  FAKTURA.901 - faktúra s duálnym rozpisom DPH
  FAKTPRIJ - faktúra s konečným príjemcom

 • priznanie DPH vzor 01 - 2009 - formulár DPH.014


Vo verzii 6.6

Prechod na Euro

Program umožňuje otestovať prevod dát z SKK na EUR a tým sa pripraviť na samotný prevod k 1.1.2009. Doporučenou podmienkou realizácie prevodu dát je MULTIVERZIA. Samotný prechod na EURO doporučujeme robiť v kópii roku firmy. Tiež je doporučené mať odzálohované údaje cez Zálohovanie dát-Záloha firemných dát.
V Špeciálnych funkciach-Konfigurácia-Správca programu-Prechod na EURo menu-Test konverzie - si môžete otestovať dáta v jednotlivých agendách. Výsledok testu sa zobrazí na obrazovke a je možné ho Ctrl+T vytlačiť. Výsledky testov je možné prezerať pomocou funkcie Ctrl+F9 - Zoznam tlačových zostáv.

Počítačové siete

V programe sú niektoré údaje, ktoré sú spoločné pre všetky pripojované stanice i pre všetkých prihlásených užívateľov. Ide o údaje v Identifikácii
užívateľa programu (adresa, účty, IČO...), v Parametroch účtovníctva (mena, sadzby DPH, zaokrúhľovanie atd.) a niektoré ďalšie nastavenia ako
heslo správcu, desatinný oddelovač a pod.
Tieto údaje sa načítajú pri spustení programu a ukládajú pri ukončení.
Pri prevádzke v počítačovej sieti môže nastať stav, kedy je v jednom čase spustených viac staníc a na jednej stanici sa zmenia spoločné údaje. Na tejto stanici sa pri ukončení /opustení programu/ zmeny uložia, avšak iné stanice sú ešte v programe a majú načítané pôvodné údaje a tak pri svojom ukončení uložia údaje pred zmenou. V sieti môže tiež vznikať problém so stanicou, ktorá nemá stabilné pripojenie, alebo má inú závadu, ktorá spôsobuje porušenie konfiguračného súboru obsahujúceho definované údaje. Aby nedochádzalo k vyšie uvedeným prípadom, bola doplnená možnosť zakázať zápis vybraným staniciam do konfiguračného súboru. Toto nastavenie sa nachádza v bloku Špeciálne funkcie-Konfigurácia-Správca programu - -Pracovné stanice.
Klávesou F7 je možné v každej stanici povoliť (Áno), alebo zakázať (Nie) Ukladanie konfigurácie. Kombináciou kláves Ctrl+F7 sa nastaví vybraná stanica pre ukladanie a ostatné sa zakážu.


Vydané faktúry

 • Faktúry a dodacie listy je teraz možné tlačiť hromadne výberom podľa viacerých kritérii: dátum vystavenia, zdaniteľného plnenia, splatnosti, stav zaplatenia, číslo faktúry, stredisko, akcie, text položiek, adresa odberateľa, mena atď.
 • Hromadná tlač prebieha podobne ako tlač jednotlivých dokladov, s tým rozdielom, že miesto zadania čísla faktúry stlačíte Ctrl+F a zvolíte podmienky výberu. Po potvrdení podmienok sa objaví zadanie doplňujúceho textu, ktorý sa bude tlačiť na všetkých dokladoch. Pri použití hromadného výberu nie je možné použiť Ctrl+E export do HTML a Ctrl+B výber bloku dokladov.


Objednávky/Zákazky

 • Podobne ako vydané faktúry je možné tlačiť i objednávky a zákazky hromadne výberom podľa údaju objednávky, čísla dokladu, adresy apod. Hromadný výber sa spustí vo funkcii Tlač stlačením Ctrl+F miesto zadania čísla dokladu. Podmienky výberu nie je nutné prechádzať všetky Enter, je možné ichpotvrdiť Ctrl+End. Po potvrdení podmienok sa objaví zadanie doplňujúceho textu, ktorý sa bude vyskytovať vo všetkých dokladoch. Pokiaľ pri zákazkách existuje doplňujúcí text priradený ku konkrétnej zákazke, tlačí sa doplňujúcí text zákazky. Pri použití hromadného výberu nie je možné použíť Ctrl+E export do HTML.


Sklad

 • Pre minimalizáciu zaokrúhľovacích rozdielov spôsobených priemerovaním je skladová cena rozšírená z 2 na 4 desatinné miesta.Rozšírená bola i funkcia v menu Zmeny-Karty-Ctrl+K-Prepočet skladových cien v kartách a pohyboch. Pokiaľ je pri priemerovaní zistený výdaj do mínusu na karte, je možné si vybrať zo štyroch možností riešenia:
  1. Skúsiť zmeniť dátum nasledujúcich príjmov karty tak, aby sa presunuli pred výdaj a tým bol výdaj do mínusu odstránený.
  2. Urobiť zmeny ako v bode 1. pre všetky karty už bez otázky.
  3. Ponechať výdaje do mínusu na všetkých kartách.
  4. Esc-Zachovať výdaje do mínusu na aktuálnej karty.

 • Rozšírenie na 4 desatinné miesta boli i predajné ceny. Na koľko desatinných mies sa budú ceny zaokrúhľovať a zobrazovať vo funkciách a výstupoch skladu, rozhoduje nastavenie "Špeciálne funkcie-Konfigurácia-Parametre účtovníctva- Zaokr.jedn.ceny". Podľa nastavenia "Zaokr. jedn.ceny bez DPH" prebieha zaokrúhľovanie v prípade výpočtu cien bez DPH pri zadávaní cien s DPH na karte, ,ĺpri príjme a výdaji, alebo pri zadávaní dokladov v cudzej mene. Pokiaľ sa urobí prepočet predajných cien podľa rabatov napr. pri príjme pri zmene skladovej ceny, tak sa ceny zaokrúhľujú podľa nastavenia v menu Iné-Rabaty.
  Zmenilo sa tiež zadávanie cien položiek v skladových dokladoch pri príjme alebo výdaji. Po prechode na položku cena sa označí celá položka a užívateľ sa môže rozhodnúť, či chce čiastku len opraviť, alebo zadať celú cenu znovu. Po stlačení šípky doprava môže čiastku opraviť, alebo začať zadávať novú čiastku čím sa predchádzajúca hodnota vymaže. Cenu je možné zadávať ľubovoľne s 2 až 4 desatinnými miestami vložením "." alebo ",".

 Vo verzii 6.5

Duálne zobrazovanie

 • Po aktualizácii programu na verziu 6.5 sa automaticky nastaví informatívna mena EUR, konverzný kurz 30.1260 a zapne sa duálne zobrazovanie cien. Nastavenie sa nachádza v Špeciálne funkcie - Konfigurácia - Parametre účtovníctva - Zobrazovanie celkových čiastok. Pokiaľ je nastavené hlavné heslo programu, môže toto nastavenie zmeniť iba správca programu po zadaní hesla.
 • Pre dodržiavanie povinnosti duálneho zobrazovania boli upravené formuláre:
  • Kniha daňových dokladov
   cez funkciu D tlačené doklady príjmové PRIJMHOT.001-003 a výdavkové VYDAJHOT.001-005
  • Pokladňa
   v Pomocných knihách cez funkciu D tlačené pokladničné doklady príjmové PRIJMOVY.001-006 a výdavkové VYDAJOVY.001-006
  • Vydané faktúry
   faktúry FAKTURA.001-009
   faktúry s konečným príjemcom FAKTPRIJ.001-006,011-016
   predfaktúry PROFORMA.001-003
   predfaktúry s konečným príjemcom PROFPRIJ.001-002,011-012
   dodacie listy DODAK.001-002
   jednotlivé upomienky UPOMINKA.001,201
   hromadná upominka UPOMINHR.001
  • Sklad
   príjemky PRIJEMKA.001-005,009 a výdajky VYDEJKA.001-008
   nové formuláre pre tlač cenníkov CENIK.011-017
   nové štítky STITEK.011-015,022-025
   podrobnejší popis k cenníkom a štítkom v kapitole modul Sklad
  • Objednávky/Zákazky
   objednávky obsahujúce celkovú čiastku OBJED.003,OBJEPRIJ.003
   zákazky ZAKAZKA.004-005,007,105,107,204-205,207
   zákazky s konečným príjemcom ZAKAPRIJ.004-005,007
  • Maloobchod
   pokladničné doklady PARAGON.001-025,031-034
   príjmové PRIMALOO.001-004 a výdavkové VYDMALOO.001-004 doklady z evidencie hotovosti


Sklad


Tlač cenníkov

Nové formuláre cenníkov CENIK.011-017 obsahujú rovnaké položky ako formuláre 001-007, len majú naviac duálne zobrazenie cien. Formuláre 003-007 môžu obsahovať 1 až 5 predajných cien naraz, formuláre 013-017 iba jednu zvolenú pri tlači. Pokiaľ je pred tlačou označených viacej cien, tlačí sa prvá zhora.

Tlač štítkov

Funkcia tlače štítkov bola obohatená o nové formuláre, tlač cien a možnosť voľby kópií podľa stavu na karte. Funcia sa spustí v menu Zmeny-Karty po stlačení Ctrl+T. Novinkou v nastavení štítkov je možnost volby ceny, ktorá môže byť skladová, alebo 1 až 5 predajná, s alebo bez DPH. Nastavenie sa mení medzerníkom. Pokiaľ do počtu štítkov na kartu zadáte 0, bude sa tlačiť počet
kópií podľa stavu na karte.
Nové formuláre STITEK.011-015 obsahujú tieto položky:
STITEK.011 - 42x18mm,5x16, názov,čiarový kód,cena
STITEK.012 - 70x36mm,3x8, ako 011 + poznámka
STITEK.013 - 70x41mm,3x7, ako 012 + číslo karty
STITEK.014 - 70x50mm,3x5, ako 013
STITEK.015 - 105x41mm,2x7, ako 013
STITEK.022-025 - obsahujú položky obdobne ako 012-015 naviac jednotkovú cenu za informatívnu jednotku
Pre tlač jednotkovej ceny bola na karte zriadená druhá merná jednotka, u ktorej je možné nastaviť pomer k základnej jednotke. Pri editácii karty sa objavuje základná jednotka / druhá jednotka. Pokiaľ zadáte druhú jednotku prvý raz, ponúkne sa nastavenie pomeru jednotiek a nastavenie počtu jednotiek pre jednotkovú cenu. Ak sa do karty pristupuje už pri zadanej druhej jednotke,
je možné zmeniť nastavenie pomeru po stlačení klávesy F2 pri editácii druhej jednotky.Vo verzii 6.22

 • EURo kalkulačka - kdekoľvek v programe je možné kombináciou kláves Shift+F8 vyvolať kalkulačku, ktorá umožňuje jednoduchšie prepočítať čiastku z SKK na EUR a opačne.

Kniha daňových dokladov

 • Z knihy daňových dokladov je možné exportovať doklady do súborov vo formáte TXT,DBF,XLS,HTML.

Podvojné účtovníctvo

 • Výkazy Súvaha 2007 a Výkaz ziskov a strát 2007 boli doplnené o nový typ exportu do formátu XML pre Daňovú správu SR. Súbory vytvorené exportom je potom možné načítať na internetových stránkách www.drsr.sk.


 • Vo výpočte výkazov je teraz možné voliť "čo počítať". Toto nastavenie určuje či chcete zistiť "Stavy účtov" ku koncu obdobia, alebo "Obraty účtov" za zvolené obdobie.


 • Pre zjednodušenie rozúčtovania určitej čiastky na viac účtov, stredísk, akcií a pod. bola doplnená nová funkcia "Rozkontácia". Funkcia je dostupná po stlačení Ctrl+C pri účtovaní akéhokoľvek zápisu, teda ako pri pridávaní nového, tak pri oprave.


Jednoduché účtovníctvo

 • Pre Ročný výkaz v menu Výstupy-Ročný výkaz-bol doplnený nový vzor výkazu pre rok 2008. Nový vzor je možné načítať Ctrl+I a vybrať vzor VYKAZJU.003.


 • V ročnom výkaze pribudla tiež nová funkcia Export. Po stlačení [E] je možné exportovať ročný výkaz do formátu DBF, CSV (textový s oddeľovačom) a XML pre spracovanie iným programom, alebo odoslanie elektronickou poštou.


 • Doplnená v denníku funkcia Rozkontácia.


Sklad

 • Zostavy Nadnormatívy, Podnormatívy a Doplnenie zásob v menu Výstupy boli rozšírené o zohľadnenie stavu nevybavených objednávok.


Maloobchod

 • Maloobchod podporuje 2 riadkový 20 miestny alfanumerický displej so znakovou sadou pre východnú Európu pripojený cez sériový port.


Vo verzii 6.2


Podvojné účtovníctvo

 • nová vzorová účtová osnova pre rozpočtové a príspevkové organizácie. Novú účtovú osnovu je možné načítať funkciou Ctrl+I v účtovejosnove v menu Modifikácie.


Jednoduché účtovníctvo

 • Pre prípady, kedy sociálne a zdravotné poistné nie je odpočítateľným nákladom, bol zoznam kódov v evidencii príjmov a výdajov je rozšírený o kód č.37 "Neod.platby-fond ZP,Z,SP". Aby sa do programu načítala nová tabuľka kódov, je potrebné pri prvom spustení po aktualizácii programu odpovedať "Nie" na otázku "Ponechať Vašu tabuľku kódov evidencie?".

Vydané faktúry

 • rozšírené vkladanie zákaziek do faktúr umožňuje voliteľne zlučovať rovnaké položky a tiež rozhodovať
  o zápise do skladu


Sklad

 • fyzická inventúra umožňuje používanie bezdrôtových čítačiek čiarových kódov s pamäťou.


Vo verzii 6.1

 • možnosť zlúčenia viacerých tlačových výstupov do jedneho súboru, napr. pre odovzdávanie výkazov v elektronickej
  podobe
 • nové tlačivo Priznanie k DPH platné od 1.10.2007


Faktúry

 • export faktúr vo formáte EDI Inhouse


Objednávky a Zákazky

 • import zákaziek vo formáte EDI Inhouse
 • export objednávok vo formáte EDI Inhouse
 • možnosť zadať adresu konečného príjemcu (miesto dodania)
 • filtrovanie v knihe podľa stavu vybavenosti


Sklad

 • výstupné zostavy Pohyby materiálu, Obraty a Doklady je možné obmedziť podľa čísla faktúry
 • hromadné prečíslovanie kariet s možnosťou zoradenia kariet do súvislého radu


Maloobchod a Sklad

 • v kódoch načítaných snímačom čiarových kódov je možná konverzia diakritických znakov na čísla bez nutnosti prepínania rozloženia klávesnice


Vo verzii 6.0

Voliteľné zostavy

 • funkcia export do formátov TXT/DBF/XLS/HTML, teraz exportuje dáta zotriedené podľa nastavenia triedenia, ktoré je uložené v definícii každej zostavy zvlášť. Export je súčasťou voliteľných zostáv v moduloch: Adresy zákazníkov, Vydané/Prijaté faktúry, Sklad, Účtovníctvo, Objednávky, Zákazky a Pomocné knihy.


Podvojné účtovníctvo

Výkazy:

 • doplnené výkazy pre podnikateľov v anglickom a nemeckom jazyku:
  - Predvaha v plnom rozsahu:
  - BALANCE SHEET 2007 - tlačový formulár VYKAZPU.025
  - Bilanz 2007 - formulár VYKAZPU.027
  - Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu:
  - PROFIT/LOSS ACCOUNT 2007 - formulár VYKAZPU.026
  - Gewinn-und Verlustrechnung 2007 - formulár VYKAZPU.028
  Nové výkazy je možné načítať funkciou Ctrl+I v zozname výkazov v menu Modifikácie-Výkazy-Predvaha, výsledovka...
 • Vo výkazoch Predvaha pre OSS, ÚSC a príspevkové organizácie a Predvaha neziskových organizácií je nový výpočet Výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Faktúry

 • vo voliteľných zostavách-Faktúry s textami v moduloch vydaných i prijatých faktúr je možná tlač a výber tlače podľa údaju Typ v položkách faktúr.
 • v definícii zostavy je položka nazvaná "Obsah:Typ" a pri zadaní podmienok výberu pred tlačou "Typ položky", kde je možný F1 výber zo zoznamu.
 • vo voliteľných zostavách vydaných faktúr je možné tlačiť a vyberať podľa údajov Kód pre súhrnné hlásenie k DPH. V definícii zostavy i pri zadaní podmienok výberu je položka nazvaná "Kód Súhr.hl. k DPH". Pomocou tohoto kódu je možné zistiť, ktoré faktúry sa započítavajú do Súhrnného hlásenia.
 • v module Prijaté faktúry bol doplnený nový vzor jednoduchého príkazu na úhradu pre Slovenskú sporiteľňu PRIKAZJD.003.


Objednávky/Zakázky

 • vytvorené funkcie exportu, ktoré sa nachádzajú v každom z modulov v menu Iné.
 • je možné oddelene prenášať adresy zákazníkov s možnosťou vybrať celý adresár alebo len tie adresy, ktoré sú použité v exportovaných dokladoch
 • pri zákazkách je možné zvoliť tiež export doplňujúcich textov a informácií o rezervácii na sklade

Sklad

 • zobrazenie aktuálneho skladu a je možné ho pri vystavovaní a opravách meniť
 • je možné definovať sklad, ktorý sa automaticky prepne pri vstupe do modulu a pri vkladaní objednávky/zákazky do
  faktúry
 • fyzická inventúra- v menu Zmeny-Inventúra pribudli nové funkcie podporujúce prevedenie inventúry
  pomocou čítačky čiarových kódov.


Maloobchod

 • nové funkcie, ktoré zabezpečujú, aby nedošlo k nesúladu evidencie predaja v Maloobchode a v Sklade.Vo verzii 5.9

 • od 1. 1. 2007 aktualizované sadzby DPH (prejavia sa pri pridaní novej firmy)
 • možnosť tlače vybraného bloku tlačovej zostavy zobrazenej na monitore

 

Podvojné účtovníctvo

 • aktualizovaná účtová osnova pre podnikateľov
 • nové výkazy Súvaha a Výkaz ziskov a strát
 • pri tlači výstupnej zostavy Predvaha v zadanom termíne je možné zapnúť aj tlač názvu účtu
 • účtová osnova aj s názvami účtov v cudzích jazykoch
 • možnosť tlače hlavnej knihy vo vybranom jazyku
 • export výkazov Súvaha a Výkaz ziskov a strát do formátu DBF a TXT

Faktúry

 • formuláre faktúr s konečným príjemcom upravené pre okienkové obálky
 • formuláre zahraničných faktúr v anglickom a nemeckom jazyku.


Sklad

 • nastavenie prahov pre Intrastat hlásenie.


Vo verzii 5.8

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • výkazy Súvaha a Výkaz ziskov a strát pre podnikateľov v anglickom a nemeckom jazyku
 • import do počiatočných stavov z konečných stavov iného roku umožňuje zlúčiť stavy za strediská do spoločného počiatku a prenášať hodnoty tiež v cudzej mene ročná uzávierka nastavuje počiatky aj v cudzej mene


FAKTÚRY

 • nová zostava Odsúhlasenie zostatkov pohľadávok, alebo záväzkov za zákazníka
 • tlač upomienok za viac faktúr a hromadne pre viac odberateľov
 • formuláre faktúr vo formáte HTML upravené pre tlač položkových zliav a prirážok a pre tlač súčtov podľa skupín položiek
 • formuláre faktúr v zahraničnej mene vo formáte HTML v anglickom a nemeckom jazyku
 • voliteľné zostavy umožňujú tlačiť položkové zľavy a prirážky a ich súčty


SKLAD

 • pri nastavení prístupu ku skladovým kartám “len čítanie”, je teraz možné prezerať nielen zoznam kariet, ale tiež celý obsah karty
 • vo voliteľných zostavách je možné tlačiť položkové zľavy, prirážky, čísla faktúr a zákaziek


MALOOBCHOD

 • ovládanie zákazníckeho displeja cez sériový port aj pod Windows 2000/ XP a možnosť konverzie znakov názvov
 • možnosť úhrad aj v zahraničných menách
 • hotovosť je možné sledovať v rôznych menách, po dňoch a podľa predavačov


Vo verzii 5.7

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Ročná uzávierka


Ročný prevod a zrušenie údajov po novom umožňuje nastavovať počiatky účtov aj v zahraničnej mene. Konečný stav účtu v zahraničnej mene sa prenesie do
počiatkov, ak má účet v menu Modifikácie-Počiatočné stavy-Počiatočné stavy účtov nastavené označenie meny.
Prevod do počiatkov v zahraničnej mene je možné hromadne vypnúť nastavením v menu Modifikácie-Parametre účtovníctva-10.Účtovanie taktiež v zahraničných
menách.

Import počiatočných stavov

Funkcia, ktorá sa nachádza v menu Denník-Import dát, taktiež najnovšie umožňuje prenos stavov v zahraničnej mene. Podmienky prenosu sú rovnaké ako pri ročnej uzávierke.
Najnovšie je možné zvoliť, či sa majú stavy prenášať podelené na strediská. Pokiaľ je nastavenie "Prenášať stavy podľa stredísk" vypnuté, sčítajú sa
stavy účtov za všetky strediská dohromady a pre každý účet vzniká jeden počiatok bez udania strediska. V opačnom prípade vznikne viac počiatkov rozdelených po strediskách.

Výkazy

Boli doplnené výkazy pre podnikateľov v anglickom a nemeckom jazyku:
- Predvaha v plnom rozsahu:
- BALANCE SHEET - tlačový formulár VYKAZPU.015
- Bilanz - formulár VYKAZPU.019
- Predvaha v zjednodušenom rozsahu:
- BALANCE SHEET in reduce format - formulár VYKAZPU.016
- Bilanz in verkürzt Umfang - formulár VYKAZPU.020


Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu:
- PROFIT/LOSS ACCOUNT - formulár VYKAZPU.017
- Gewinn-und Verlustrechnung - formulár VYKAZPU.021
- Výkaz ziskov a strát v zjednodušenom rozsahu:
- PROFIT/LOSS ACCOUNT - reduce format - formulár VYKAZPU.018
- Gewinn-und Verlustrechnung verkürzt - formulár VYKAZPU.022
- Modifikáacie-Výkazy-Predvaha, výsledovka...


Modul Vydané faktúry

Pre tlač zliav/prirážok za jednotlivé položky a tlač súčtov za skupiny položiek boli upravené nasledujúce formuláre:

Pre tlač zliav/prirážok za jednotlivé položky a tlač súčtov za skupiny položiek boli upravené nasledujúce formuláre:
- FAKTURA.003 - faktúra pre neplátcov DPH
- HTML formuláre používané po výbere faktúry pre tlač v režime zadania doplnkového textu po stlačení kláves Ctrl+E:
- FAKHTM.001 - daňový doklad s jednotkovou cenou bez DPH
- FAKHTM.002 - daňový doklad s jednotkovou cenou s DPH
- FAKHTM.003 - faktúra pre neplátcov DPH
- FAKPHTM.001-003 - faktúry s adresou konečného príjemcu
- PROFHTM.001 - proforma faktúra s rozpisom DPH
- PROFHTM.002 - proforma faktúra len s celkovou čiastkou
- PROFPHTM.001-002 - proforma faktúry s adresou konečného príjemcu
- FAKZMHTM.001 - faktúry v zahraničnej mene s jednotkovou cenou bez DPH
- FAKZMHTM.002 - faktúry v zahraničnej mene s jednotkovou cenou s DPH


nové formuláre:
- FAKZMHTM.003-004 - podobne ako 001-002 s anglickými textami
- FAKZMHTM.005-006 - podobne ako 001-002 s nemeckými textami

Upomienka

Funkcia pre tlač upomienkového listu bola rozšírená o možnosť tlačiť upomienku za viac faktúr a možnosť tlačiť upomienky pre viac odberateľov naraz.
Po výbere voľby Upomienka v menu Tlač sa teraz objavujú tri voľby:

 1. Výber faktúry - je možné zadať číslo, alebo zvoliť jednu faktúru zo zoznamu prípade uskutoční podľa formulára nastaveného v menu Tlač-Doklady v položke
  Upomienka.
 2. Výber podľa adresy - táto voľba umožňuje dvojaký postup
  a) podľa IČO sa zvolí adresa, následne program ponukne označenie všetkých nezaplatených faktúr odberateľa. Objaví sa zoznam nezaplatených faktúr
  odberateľa, v ktorom je možné [F7] označiť faktúry, ktoré sa zahrnú do upomienky. Klávesou [Enter] sa potom spustí vytvorenie upomienky.
  Do upomienky sú zaradené iba označené faktúry a tlačia sa podľa formulára nastaveného v položke Hromadná upomienka.
  b) IČO adresy sa potvrdí prázdnym oknom a objaví sa zoznam všetkých nezaplatený faktúr.V zozname je možné [F7] označiť ľubovoľné faktúry pre rôznych odberatel Klávesou [Enter] je potom možné spustiť vytvorenie viac upomienok naraz pre viac odberateľov.
  3.Hromadný výber - je možné obmedziť výber faktúr podľa viac podmienok. Pokiaľ nie je zvolené IČO, môže vzniknúť viac upomienok pre rôzných odberateľov.
  Po potvrdení kritérii výberu sa už zoznam faktúr neobjavuje a tlač prebieha podľa formulára nastaveného v položke Hromadná upomienka.
  Pri vytváraní upomienok pre viac odberateľov je možné zotriediť upomienky podľa odberateľov abecedne. Tlač hromadných upomienok je realizovaná pomocou nového formulára UPOMINHR.001.

Odsúhlasenie zostatkov

Je novou funkciou v menu Tlač, ktorá umožňuje vytvoriť list pre odsúhlasenie evidencie pohľadávok u odberateľa. Pokiaľ podmienka výberu faktúr obsahuje viac
odberateľov, vznikne viac listov zvlášť pre každého odberateľa. Pre tlač je dodaný formulár ZOZNAMFV.001.
Funkcia sa nachádza tiež v modulu Prijaté faktúry, kde je možné vytvoriť list pre odsúhlasenie záväzkov s dodávateľom. Pre tlač použite formulár ZOZNAMFP.001.

Modul Sklad

Pokiaľ je v programe prihlásený užívateľ, ktorý má nastavené právo prístupu Karty "Čítanie", môže po novom prehliadať obsah karty. Užívateľovi s týmto
právom bolo predtým umožnené listovať iba v zozname bez zobrazení obsahu karty. Teraz môže užívateľ použiť funkciu oprava karty, čo je klávesa [Enter], alebo
[Ctrl+O],s tým, že sa zobrazia rovnaké položky ako pri oprave, ale nie je možné zmeniť.


Modul Maloobchod

V maloobchode boli rozšírené možnosti pripojenia zákazníckého displeja a zásuvky na peniaze. Teraz je možné ovládať zariadenia pripojené cez sériový port (COM1-2 a paralelný port (LPT1-4), i pod operačními systémy Windows2000/XP. Spôsob pripojenia sa nastavuje v konfigurácii pokladne.
Vo verzii 5.6

Faktúry

 • vo voliteľných zostavách je možné tlačiť údaje DIČ, IČ DPH a Telefón odberateľa/dodávateľa

Sklad

 • možnosť zotriediť položky v doklade podľa čísla, názvu, kódu, skupiny a poznámky na karte

Adresy

 • v adresári zákazníkov je možné tlačiť adresy na štítky vo viacerých stĺpcoch


Vo verzii 5.5

ÚČTOVNÍCTVO

 • Výstupná zostava saldokonto je rozšírená o súčty celkom za všetky doklady a je možné obmedziť výpis do určitého dátumu.
 • V module pokladne sú doplnené nové formuláre pokladničných dokladov s tlačou zaúčtovania.
 • Optimalizovaný spôsob práce v sieťových verziách.

FAKTÚRY

 • Možnosť rozdeliť položky faktúry na skupiny a výpočet ich celkových čiastok.
 • Každej skupine položiek je možné priradiť daňovú skupinu, sumy skupiny položiek je možné aj samostatne účtovať
 • Doplňujúce texty faktúr môžu mať neobmedzenú dĺžku.
 • Priamy prístup k zmene celkových čiastok faktúry bez nutnosti meniť položky faktúry.
 • Formuláre faktúr v nemeckom a anglickom jazyku.
 • Export vydaných faktúr vo formáte Dodací list (DESADV) Inhouse.

SKLAD

 • Skladové karty je možné definovať ako zložené z iných kariet.
 • Do príjemiek a výdajok je možné načítať položky zo súborov typu CSV.

MALOOBCHOD

 • Jednoduchšia správa viacerých pokladní pomocou zoznamu pokladní a preddefinovaných parametrov prenosu medzi skladom a pokladňou.
 • Pri OFF-Line pripojení na sklad je možné využívať aj funkcie ktoré boli prístupné len pri ON-Line pripojení, napr. úpravy cien podľa adries a cenových skupín, prenos údajov o predaji do skladu po jednotlivých dokladoch, dokladoch podľa odberateľa, ...
 • Tlač dokladu je možné nastaviť podľa celkovej čiastky dokladu.

REŠTAURÁCIA

 • Nová tlačová zostava Prehľad skupín, ktorá zahŕňa počet predaných kusov a celkový obrat za zadané obdobie.
 • Na displeji je možné zobrazovať okrem ceny, tiež názov tovaru.Vo verzii 5.41

ÚČTOVNÍCTVO

 • pri sieťových verziách je zoptimalizovaný spôsob uzamykania údajov, čo dovoľuje využitie výstupov viacerých užívateľov naraz
 • výstup saldokonto bol rozšírený na konci o súčty celkom za všetky doklady a bola doplnená možnosť obmedzenia výpisu len do určitého dátumu
 • v module Pomocné knihy-Pokladňa je možné vo funkcii D-tlač dokladov využiť nové tlačové formuláre pokladničných dokladov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY, ZÁKAZKY

 • položky faktúr môžu byť rozdelené na skupiny, kde každá skupina má vlastné celkové čiastky. Súčty za skupiny je možné využiť pri tlači vydaných faktúr, alebo pre účely priznania k DPH
 • možnosť zadávať doplňujúci text vydanej faktúry a zákazky na neobmedzený počet riadkov
 • pri zadávaní položiek zákazky vo funkcii Ctrl+S rezervácia zo skladu, pri výbere položiek je v zozname skladových kariet možné hľadať podľa následujúcich údajov: Poznámka, Dodavateľ, Skladová cena a Predajná cena

SKLAD

 • do vytváraných príjemiek a výdajok je umožnené funkciou F2 načítať položky z textového súboru

MALOOBCHOD

 • rozšírenie a zjednodušenie komunikácie medzi skladom a maloobchodom - možnosť prednastavenia parametrov prenosov a možnosť vytvorenia zoznamu pokladní

 • možnosť sledovať podiel jednotlivých predavačov na predaji pomocou tlačovej zostavy

HOMEBANKING

 • odosielanie príkazov na úhradu vo formáte ABO je rozšírené o možnosť zaradenia správy príjemcovi (Avíza)
 • pretože niektoré banky už nevyžadujú vypĺňanie konštantných symbolov platieb, je možné v rámci funkcie Príkaz na úhradu-[Ctrl+P] Parametre zadávania platieb vypnúť povinné zadávanie symbolov


Vo verzii 5.3

ÚČTOVNÍCTVO
 • nové priznanie a formulár DPH

FAKTÚRY vydané/prijaté
 • pri tlači faktúry možnosť zmeny bankového účtu dodávateľa
 • doplnenie mena (kto faktúru vystavil)podľa prihláseného užívateľa;možnosť použitia rozdielneho kurzu pri faktúrach prijatých z Európskej únie pre zaúčtovanie nákladov a DPH.

MALOOBCHOD
 • na základe nastavenia cenovej skupiny pre zákazníka je možné predávať so zľavou.


Vo verzii 5.2

ÚČTOVNÍCTVO
 • plný sieťový prístup do účtovného denníka, peňažného denníka a knihy daňových dokladov dovoľuje zapisovať nové doklady viacerým užívateľom naraz;
 • možnosť zadávania a tlače BIC (SWIFT) kódu
 • nové formuláre Záznamnej povinnosti

SKLAD

 • výkaz pre Štatistický úrad INTRASTAT

MALOOBCHOD

 • možnosť predaja v cenách podľa nastavenia cenovej skupiny alebo zľavy zákazníkaVo verzii 5.0

Od 1.mája 2004 sa mení zásadným spôsobom vykazovanie DPH, preto sme do programov doplnili nové typy DPH. Z tohto dôvodu Vám doporučujeme aktualizáciu súčasných verzií v čo najkratšom čase. Bez týchto zmien nie je možné správne vykázať DPH.

ÚČTOVNÍCTVO
zadávanie IČ DPH (identifikačné číslo - pre DPH) do identifikácie firmy
štruktúra priznania k DPH a tlačový formulár zodpovedajúci novému zákonu o dani z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz DPH pre EÚ
možnosť zadávania bankových účtov vo formáte IBAN
zmena tlačových zostáv na základe zmeny zákona o DPH

 

Podrobnejší popis noviniek v tejto verziiVo verzii 4.8

ÚČTOVNÍCTVO
nové formuláre DPH -vzor DPH 03-2004 formulár DPH.008 -určený pre viac daňových sadzieb,
formulár DPH.009 -určený len pre jednu sadzbu dane
nastavenie zaokrúhľovania na 50 halierov

FAKTÚRY
pridané nové formuláre faktúr pre jednu sadzbu DPH

POMOCNÉ KNIHY
nové odpisové sadzby pre rovnomerné odpisovanie

MALOOBCHOD
zaokrúhľovanie celkovej ceny paragónu na 50 halierov; uzávierková evidencia vratných obalov (obalové konto)

REŠTAURÁCIA
zaokrúhľovanie celkovej ceny paragónu na 50 halierov.Vo verzii 4.7

ÚČTOVNÍCTVO
Kurzové rozdiely -Funkcia pre zisťovanie a účtovanie kurzových rozdielov pri pohľadávkach a záväzkoch v zahraničnej mene
zapracovaná novela zákona 289/95 Z.z.o DPH - zálohové platby zaradené do DPH

FAKTÚRY
kontrolné a opravné funkcie na zistenie nesúladu medzi celkovou čiastkou faktúr a sumou položiek faktúr, medzi celkovou zaplatenou čiastkou a úhradami faktúr

OBJEDNÁVKY/ZÁKAZKY
Nová funkcia zaokrúhľovania objednávok a zákaziek, ktorá umožňuje voliteľné zaokrúhlenie celkovej čiastky dokladu rovnako ako pri faktúrach alebo ostatných daňových dokladov. Nastavenie zaokrúhľovania objednávok a zákaziek je na sebe nezávislé

voliteľné zostavy doplnené o:
- možnosť výpisu vydaných faktúr podľa konečného príjemcu
- nové položky: Čiastka, zaplatené, Zostáva k úhrade v zahraničnej mene a Počet dní po splatnosti
- celkové súčty položiek: Množstvo jednotiek a čiastky v zahraničnej mene, Celková čiastka, Zaplatené, Zostáva k úhrade

príkazy k úhrade -nastavenie zobrazenia faktúr pred potvrdením úhrady

tlač zaúčtovania faktúry po oprave zaúčtovania (len v podvojnom účtovníctve)

SKLAD
zaokrúhľovanie celkovej čiastky dokladu pre priamy predaj zo skladu
voliteľné zostavy doplnené o:-celkové súčty položiek Stav, Počiatočný stav a Množstvo jednotiek pohybov.

MALOOBCHOD - tlač dokladov s vyčíslením položkových a celkových zliav a prirážokVo verzii 4.5

Zmena zákona o DPH
- nové daňové sadzby
- zmena pri odpočte DPH
- zmena výpočtu koeficientu DPH
- nový výkaz DPH
- evidencia podaných DPH priznaní

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
nová účtovná osnova
nové výkazy pre rok 2003 - Súvaha a Výkaz ziskov a strát

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
nové výkazy pre rok 2003 - Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch

MAJETOK
zmena odpisových skupín a sadzieb
Vo verzii 4.4

Inovovaná funkcia exportu a importu faktúr. Export umožňuje podľa veľkého množstva kritérií určiť rozsah prenášaných dát a dovoľuje tiež oddelene prenášať pridružené dáta ako sú úhrady, adresy, strediská a akcie. Výhodou importu je zase možnosť kontroly načítaných dát voči už existujúcim, čo dáva možnosť zistiť zmeny v skôr načítaných dátach.
Export a import dát vo formáte EDIFACT.
Nové kontrolné funkcie.
Úpravy vo výkazoch súvaha, výsledovka a Cash Flow.
Homebanking - export platobných príkazov vo formáte pre MultiCash ČSOB a HVB a možnosť poznámok k jednotlivým platbám.Vo verzii 4.3

PODVOJNÉ a JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
Menu Daň - Kniha daňových dokladov - [T] - tlač - nová voľba v menu - Tlač nahlasovacej povinnosti. Tlačí súhrn platieb dodávateľom - fyzickým osobám za zadané obdobie s možnosťou sumarizácie pre konkrétny daňový úrad, pod ktorý dodávateľ patrí. Každý záznam v knihe DD teraz obsahuje naviac položku "IČO". Spätné vyplnenie tejto položky pri záznamoch, ktoré boli zapísané v starších verziách programu je možné stlačením [A] - Aktualizácia knihy daňových dokladov - Aktualizácia položky IČO podľa knihy faktúr (platí len pre doklady P a Z). Táto aktualizácia sa tiež automaticky spustí pri prvom vyvolaní tlače nahlasovacej povinnosti.
Menu Výstupy - Voliteľné zostavy - sú rozšírené o Zápisy s opravami - tlač zápisov z denníka so zoznamom všetkých uskutočnených opráv.
Menu Denník - Import dát - Bankové výpisy - sú rozšírené o možnosť konverzie znakov importovaných súborov. Znaková sada importovaných súborov sa nastavuje v [P]-parametroch bankových výpisov klávesou medzerník.

Jednoduché účtovníctvo - V peňažnom denníku sa archivuje podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a osoby zodpovednej za zaúčtování - rovnako ako je to v podvojnom účtovníctve od verzie 4.2. Vzhľadom na potreby zjednotenia ovládania jednoduchého a podvojného účtovníctva došlo k zmene v peňažnom denníku. Stlačenie kláves [Ctrl+D] teraz vyvolá dialóg so zadaním podpisov (podobne ako v podvojnom účtovníctve), a doterajšiu funkciu na prepočet základu a DPH je možné teraz vyvolať stlačením [Ctrl+E].

Podvojné účtovníctvo
Menu Zápis - Zápisy a opravy pri zaúčtování zápisu do denníka je možné klávesami [Ctrl+H] skryť okno s účtovným zápisom a zobraziť tak údaje pod týmto oknom. Napr. pri úhrade faktúry je možné nahliadnuť na údaje o čísle dokladu, čiastke dokladu atď., ktoré by boli inak zakryté. Následným stlačením ľubovoľnej klávesy sa opäť vrátite do režimu účtovania.
Menu Modifikácia - Účtová osnova - zrýchlené vyhľadávanie a pohyb v zozname účtov. Podobne ako v Adresári firiem, po stlačení kláves "0".."9" program nájde zodpovedajúci účet. Nainštalovanie novej osnovy, zmena názvov účtov, doplnenie nových syntetických účtov je možné po stlačení kláves [Ctrl+I].
Menu Modifikácia - Parametre účtovníctva - nový prepínač "Mínusové čiastky FP účtovať zvlášť" . Doterajší prepínač "Mínusové čiastky FA..." je v tejto verzii rozdelený na 2 a tak je možné mať iné nastavenie pre vydané a iné pre prijaté faktúry.

Archivácia opráv v denníku - Meno osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného prípadu ss dopĺňa automaticky podľa prihlásenia do programu - zadanie vstupného hesla. V prípade, že sa prihlásite heslom správcu programu, podpisový záznam nebude v denníku pri zaúčtovaní vyplnený. Podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad zostáva prázdny - pri zapracovaní úpravy sme vychádzali z paragrafu 12 zákona 563/1991 o účtovníctve. Opravy a zmazania zápisov v denníku sa teraz archivujú v závislosti od nastavenia parametrov archivácie. Zápis, ktorý bol opravovaný má v zobrazení denníka príznak "•". Zoznam opráv zobrazíte po stlačení kláves [Ctrl+O]. Zoznam vymazaných zápisov zase stlačením [Ctrl+V]. V zozname opráv je možné stlačením [F3] vymazať jednotlivý riadok s opravou, resp. stlačením [Ctrl+F3] vymazať všetky záznamy o oprave aktuálneho účtovného riadku. Kompletne vymazať celý archív opráv môžete v Špeciálnych funkciách.

Funkcia Ctrl+F2, ktorá doteraz kdekoľvek v programe spúšťala službu Plánovač úloh, je naviac rozšírená o služby Premenné čiarové kódy a Súpisky platidiel, ktoré je možné tiež spustiť v menu Špeciálne funkcie - Číselníky.
Súpisky platidiel - Pod voľbou Špeciálne funkcie - Číselníky, alebo kedykoľvek v účtovnom programe stlačením [Ctrl+F2], je možné vyvolať novú službu Súpisky platidiel. Táto služba umožňuje definovať a tlačiť k hotovostným platbám zoznamy použitých platidiel. Súpisky sú jednoznačne rozlíšené dátumom a číslom, s možnosťou určiť aj použitú menu.
Premenné čiarové kódy - spracovanie premenných čiarových kódov prebieha podľa definície v zozname týchto kódov nachádzajúceho sa pod voľbou Špeciálne funkcie - Číselníky - Čiarové kódy. Definícia kódu sa skladá z dvoch častí: identifikácia a štruktúra kódu. Identifikácia jednoznačne určuje typ kódu pre jeho vyhľadanie, podľa štruktúry potom prebieha spracovanie.

Modul Adresy zákazníkov - každý záznam v adresári teraz obsahuje novú položku - "Daňový úrad". Na základe nej sa následne v Knihe daňových dokladov tlačí výpis "Nahlasovacia povinnosť". Znamená označenie daňového úradu, pod ktorý dodávateľ patrí.

Modul Faktúry - Menu Tlač - Voľba Faktúra umožňuje teraz tlačiť ako bežnú faktúru, tak aj faktúru so zaúčtovaním. Počet výtlačkov nastavíte v menu Iné - Parametre - Počet výtlačkov/z toho so zaúčtovaním. Nová voľba Tlač - Pokladničný doklad - Pokladničný doklad bez úhrady a zaúčtovania. Ako názov voľby napovedá, na rozdiel od bežného pokladničného dokladu sa tento nezaúčtuje do denníka, nedoplní sa do pokladničnej knihy a stav úhrady faktúry bude nezmenený.

Modul Sklad - vo funkciách, ktoré umožňujú využitie snímača čiarových kódov, je teraz možné čítanie premenných kódov, ktoré okrem identifikácie tovaru obsahujú údaje: celková čiastka, hmotnosť, alebo množstvo. Čítanie premenných kódov je možné využiť pri zadávaní položky kód do skladovej karty, F4-hľadanie v zozname kariet podľa kódu a zadávanie položiek príjmu alebo výdaja. Pokiaľ pri vytváraní príjmu/výdaja program prečíta kód obsahujúci množstvo alebo hmotnosť, doplní túto hodnotu do položky množstvo. Ak kód obsahuje celkovú čiastku, program do množstva doplní výsledok výpočtu "celková čiastka/jednotková cena".

Modul Maloobchod - pri predaji je možné využívať premenné čiarové kódy viď. modul Sklad výššie. Doteraz sa po načítaní kódu tovaru pomocou snímača čiarových kódov automaticky predalo množstvo 1 a program čakal na čítanie ďalšieho kódu. Teraz je možné si vybrať medzi automatickým výdajom množstvo 1 a možnosťou po načítaní kódu zadať množstvo z klávesnice. O vybranom režime rozhoduje prepínač Ctrl+X, ktorý je možné použiť kedykoľvek pri zadávaní novej položky predaja.

Modul Zakázky - Menu Tlač - Podobne ako v moduloch Fakturácia a Objednávky je možnosť uloženia zakáziek vo formáte HTML. Túto funkciu je možné využiť po výbere zakázky pre tlač v režime zadávania doplňujúceho textu po stlačení kláves Ctrl+E.
HTML formuláre zákaziek:
ZAKAZHTM.001 - zakázkový list s cenami bez DPH
ZAKAZHTM.002 - zakázkový list s cenami vrátane DPH
ZAKAZHTM.003 - dodací list
ZAKAZHTM.004 - zakázkový list bez DPH s čiastkou celkom
ZAKAZHTM.005 - zakázkový list s DPH a celkovými čiastkami
ZAKAZHTM.006 - dodací list bez uvedenia cien
Vo verzii 4.2

Na základe novely zákona o DPH 289/1995 boli zapracované nasledovné funkcie:

a) Prepracované spracovanie DPH a nové tlačivo Daňové priznanie daň z pridanej hodnoty.

b) Nové výstupné zostavy v module Sklad a Faktúry, prepracované vo vzťahu k novele zákona
o DPH č.289/1995 Z.z. v náväznosti na vratné fliaše.

Nové výstupné zostavy upravené na základe novely Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z.z.
V module Faktúr upravená cena na 4 desatinné miesta, možnosť zadávať miliardy.
Podvojné účtovníctvo - v účtovnom denníku sa teraz archivuje podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a osoby zodpovednej za zaúčtovanie.
Vo verzii 4.1

Modul kontrol rozšírený o kontroly kompaktnosti číselných radov.
V účtovnom denníku možnosť tlačiť vnútorné zúčtovacie doklady v zadanom termíne, od dokladu po doklad.
Pri exporte/importe faktúr možnosť voľby exportovať/importovať faktúry alebo predfaktúry.
Voliteľné zostavy v Jednoduchom a Podvojnom účtovníctve pre pomocné knihy: Kniha investičného majetku, Kniha drobného majetku, Kniha zásob, Kniha cenín, Ostatné pohľadávky, Ostatné záväzky.
Modul Sklad - v spolupráci s novou verziou MRP Tlačového manažéra umožňuje tlačiť čiarové kódy tovaru na bežných laserových tlačiarňach, teraz umožňuje vedenie a priemerovanie skladových cien zvlášť pre každý sklad s rozšírením kontrol správnosti priemerovania.
Vo verzii 4.0

Automatické prekódovanie starých smerových telefónnych čísel v module Adresy.
Rozšírenie systému zliav a prirážok vo fakúrach, objednávkach a skladových dokladoch. Ceny jednotlivých položiek dokladov je možné meniť percentom alebo pevnou čiastkou. Zmeny cien sa uchovávajú, preto je možné ich tlačiť aj spätne vyhľadať.
Moduly fakturácie, objednávok a skladu sú prepojené tak, že sa údaje o zmenách cien medzi dokladmi prenášajú.
Nový variabilný systém definovania predajných cien podľa cenových skupín, ktorý dovoľuje vytvorenie cenníka špeciálne pre každého zákazníka. Nastavenie cenovej skupiny umožňuje stanoviť úpravy cien pre skupiny tovaru aj pre jednotlivé skladové karty. Zmeny cien je možné počítať percentom, čiastkou, alebo stanoviť pevnú cenu. Tiež je možné vybrať, ktorá z cien (skladná, predajná 1-5) bude základom pre výpočet konečnej ceny.
Modul Maloobchod umožňuje predaj rovnakého tovaru v rôznych cenách na jednom doklade. Tlač a sledovanie zliav a prirážok jednotlivých položiek s náväznosťou na sklad. Je schopný akceptovať čiastočné platby v hotovosti a platobnou kartou.
Modul Fakturácia - Voliteľné zostavy - rozšírený o tlač Faktúry s úhradami, Faktúry s textami - teda tlač zoznamu úhrad pri faktúre alebo tlač položiek (textov faktúry).
Účtovníctvo - Kniha daňových dokladov - Voliteľné zostavy - doplnený prepínač pre tlač predfaktúr.

Modul Reštaurácia - vylepšenie práce s objednávkami pre kuchyňu:

 

 • Pri zrušení účtu alebo jeho položiek ktoré boli už objednané sa automaticky vytlačí nová objednávka zo záporným počtom objednaných kusov (storno objednávka).
 • Všetky objednávky sa teraz zaznamenávajú do databázy a na ich vyhodnotenie je možné použiť dve nové tlačové zostavy:
  Súhrn objednávok - zostava obsahuje súčet objednaného množstva jednotlivých položiek sortimentu. Môžete ju použiť na porovnanie s množstvom ktoré bolo predané (zostava Prehľad sortimentu). Výpis je možné obmedziť len na vybrané skupiny sortimentu.
  Storno objednávky - prehľad objednávok zo záporným množstvom.
 • V konfigurácii programu pribudla voľba "Automatická tlač objednávok". Ak je"zaškrtnutá", budú sa objednávky jedál tlačiť automaticky po každej zmene na účte (pridanie položiek, zmena množstva a pod.) a to vo chvíli opustenia režimu zadávania položiek na účet. V takomto prípade je zaistená konzistencia objednaného množstva s aktuálnym stavom účtu.
 • V konfigurácii pokladne bola pridaná tretia tlačiareň objednávok. Je teda možné tlačiť objednávky až na troch výdajných miestach.
 • V režime editácie položiek účtu bola pridaná funkcia Posun, pomocou ktorej je možné premiestniť už zadané položky účtu, t.j. meniť ich poradie.
 • Funkcie pre tlač sumarizácií, uzávierok a štatistík boli z dôvodu väčšieho zabezpečenia presunuté do menu správnych funkcií, ktoré môžete zabezpečiť heslom.


Vo verzii 3.81

Prepojenie účtovných agend so skladovým hospodárstvom na náš novo vytvorený INTERNETOVÝ OBCHOD.
Homebanking rozšírený o formáty: VÚB, SLSP, PKB, Tatrabanka, ČSOB, Istrobanka ....
Nový systém prístupových práv užívateľov. Umožňuje nastaviť práva prístupu nie len do jednotlivých modulov programu, ale tiež do jednotlivých služieb s možnosťou voľby druhu prístupu: úplný, len na čítanie, zakázaný.
Možnosť voľby smerovania výstupu (Tlač./Monitor, Port talč.).
Vo verzii 3.7

Modul faktúr rozšírený o spracovanie a tlač daňových dobropisov a ťarchopisov.
Hromadná tlač adries na obálky pri vystavovaní faktúr.
Nové formuláre faktúr s odpocítaním vopred zaplatených záloh.
Export z voliteľných zostáv do HTML formátu.
Modul Sklad umožňuje spraviť ročnú uzávierku k zvolenému dátumu, má rozšírené funkcie export/import dokladov - umožňuje export a import podľa rôznych kritérií (karty od-do, pohyby od-do...).
Vo verzii 3.6

Podpora internetového obchodovania - HTML, ktorý Vám umožní v spolupráci s MRP E-mail manažérom ich rýchle rozposielanie pomocou internetu.
Export dát z voliteľných zostáv do formátov DBF, TXT a do formátu kompatibilného s Windows Excel (XLS).
Modul Maloobchod rozšírený o možnosť nastaviť predaj voliteľne podľa čísla, názvu alebo kódu položiek a výpočet množstva predávaných položiek podľa celkovej čiastky.
Nové kontroly účtovej osnovy a výkazov súvahy a výsledovky v Podvojnom účtovníctve.
Úplne nové menu manažérskych grafických analýz v module Fakturácia
Homebanking rozšírený o príjem bankových výpisov z banky vo formáte ABO (GPC).
V module Sklad rozšírený počet predajných cien na 5 a možnosť nastavenia rabatu zvlášť pre každú skladovú kartu a predajnú cenu.
Zmeny v module Mzdy a personalistika vzhľadom na legislatívne zmeny súvisiace so zákonom č.366/1999 Z.z. o daniach z príjmov, a so zákonom č. 345/1999 Z.z. ktorým sa mení zákon č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni.Vo verzii 3.5

Nová pomocná kniha PLÁNOVAČ ÚLOH, ktorá je od teraz súčasťou ako jednoduchého, tak aj podvojného účtovníctva. Na Vaše požiadanie Vás plánovač upozorní, čo máte v ten-ktorý deň urobiť (zaplatiť dane, poslať ponuku nového tovaru vybranému okruhu zákazníkov a pod.). Spolupracuje s adresárom dodávateľov a odberateľov.
V module účtovníctva sú nové výkazy súvahy, výsledovky, Cash Flow s možnosťou tvorby vlastných výkazov,  tlač bankovej knihy, vyvolanie knihy daňových dokladov z účtovného a peňažného denníka, vo faktúrach výpis časovo rozlišovaných nákladov (potrebné pre daňové priznania, vyčísli neuhradené pohľadávky a záväzky po splatnosti 30, 60, 90, 180 dní, …). V knihe daňových dokladov kontrola jedinečnosti zadania čísla dokladu, prepočty zo zahraničnej na tuzemskú menu pri prístupe zo zahraničnej faktúry do skladu.
Prepojenie modulu Účtovníctva s modulom Evidencia majetku je rozšírené o prenos účtovných odpisov (doposiaľ sa prenášali len daňové odpisy).
Systém kontroly doplnený o kontrolu obratu pre registráciu plátcov DPH podľa § 4 zákona o DPH.
Modul Sklad - sledovanie a výdaj tovaru podľa dátumu záruky, používanie rovnakých výrobných čísel (šarží) pre väčšie množstvo tovaru, s možnosťou ich postupného výdaja, individuálne zľavy pre jednotlivých odberateľov, zľavy podľa veľkosti čiastky výdaja, možnosť zákazu zľavy vybraného tovaru, sledovanie rezervácie tovaru.
Modul Maloobchod - evidencia hotovosti v pokladni, možnosť spätnej tlače paragónov.
V module Mzdy a personalistika je doplnená evidencia pracovných výkonov, pridaný dochádzkový číselník, nová funkcia histórie dovolenky, tlač sumáru nemocenského poistenia za príslušný rok a ďalšie zmeny v súvislosti so zmenou zákona o daniach z príjmov. 
Modul Evidencia majetku rozšírený o účtovné odpisy a ich plánovanie, tlačové zostavy potrebné pri porovnávaní daňových a účtovných odpisov atď.…
Vo verzii 3.3

Možnosť úhrady faktúr pomocou bežných platobných kariet.
Možnosť platenia platobnými kartami aj v module Maloobchod.
Archivácia starších tlačových zostáv s možnosťou dodatočnej tlače.
Grafické porovnanie hospodárenia za viac rokov - iba v multiverzii PU.
Tlač vnútorného zúčtovacieho dokladu priamo z účtovného denníka.
Tlač zaúčtovania faktúry.
Ľubovoľný počet doplňujúcich textov ku faktúre, prípadne dodaciemu listu....
V knihe faktúr možnosť výberu číselného radu (odfiltrovanie vybraných faktúr).
V jednoduchom účtovníctve tlač zoznamu analytických kódov.
Výber jednotlivých skladových kariet pre tlač voliteľných zostáv.
Fyzická inventúra skladu.
Možnosť zadania celkovej zľavy vo fakturácii na 1 desatinné miesto.
Vo verzii 3.1

Prepojenosť Miezd a Evidencie majetku s Účtovníctvom.
Evidencia majetku s grafickým plánovaním odpisov.
Možnosť účtovania nielen na strediská, ale aj na zákazky.
Rozšírenie skladu a maloobchodu o evidenciu výrobných čísel jednotlivého tovaru.
Rozšírenie možností vyhľadávania zápisov a kontrol zaúčtovania, daňová kalkulačka.
Rozšírenie možnosti triedenia vo fakturácii, sklade aj v adresári.
Rozšírené grafické prehľady hospodárenia s ekonomickými analýzami stavu firmy.
Grafické prehľady v skladovom hospodárstve, nadväznosť skladu na rezerváciu zákazky.
Možnosť účtovania v denníku ako v Sk, tak aj v devízových menách (USD, Euro,...).
Vo verzii 3.0

Nový hlavný spúšťací modul, ktorý teraz umožňuje realizovať širšie väzby medzi jednotlivými modulmi. Je určený iba pre počítače najmenej triedy PC AT 386/4 MB RAM.
Prepojenosť miezd s účtovníctvom.
Rozšírenie možností vyhľadávania zápisov a kontrol zaúčtovania.
Rozšírené grafické prehľady hospodárenia s ekonomickými analýzami stavu firmy.
Grafické prehľady v skladovom hospodárstve, nadväznosť skladu na rezerváciu zákazky.
Možnosť účtovania v denníku ako v Sk, tak aj v devízových menách (USD, Euro,...).